Privacybeleid volgens DSGVO

Familotel Sonnenpark

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons. Daarom wordt de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wetgeving.

Uiteraard kunt u uw toestemmingsverklaring(en) te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Neem contact op met de verantwoordelijke persoon volgens § 1.

De volgende verklaring geeft een overzicht van het soort gegevens dat wordt verzameld, de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en doorgegeven, de veiligheidsmaatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen en de manier waarop u informatie over de aan ons verstrekte informatie kunt verkrijgen. 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de DPA als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, geldt artikel 6, lid 1, eerste zin, onder c), van de DSGVO als wettelijke basis. Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter f) DSGVO als rechtsgrond voor de verwerking.

 

 Wissen en opslaan van gegevens
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere regelgeving van de Unie waaraan wij onderworpen zijn. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het nodig is de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

 

1 De verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming

 (1) Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Sonnenpark Hotel GmbH & Co. KG
Sonnenweg 4a
34508 Willingen (hoogland)
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 5632 - 4080
Fax: +49 (0) 5632 - 69599
e-mail: info@sonnenpark.de
Website: www.sonnenpark.de 

(2) Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming is:

Dieter Grohmann
Akwiso Datenschutz & Audit
Beethovenstraße 23
87435 Kempten
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 831 / 5124-7030
E-mail: info@akwiso.de
Website: www.akwiso.de


2 Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever werden gebruikt bij de vaststelling van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (hierna "DSGVO" genoemd). De verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen worden de belangrijkste termen hieronder toegelicht

a) Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

b) Betrokkene: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking: elke bewerking of elk geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de uitoefening van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen

e) Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

f) Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten.

g) Verwerker: is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

h) Ontvanger: is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt. Ongeacht of het al dan niet een derde partij, betreft de autoriteiten die persoonsgegevens, kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

i) Derde: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie die niet de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken

j) Toestemming: Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijelijk gegeven en geïnformeerde ondubbelzinnige uiting van de wensen van de betrokkene in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar toestemming voor de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

 

3 Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

(1) Bij puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens en informatie uit het computersysteem van de oproepende computer telkens als de website wordt opgeroepen.

a) Het IP-adres en de hostnaam van de gebruiker
b) Tijdstip van toegang
c) Browser gebruikt door de bezoeker
d) het door de bezoeker gebruikte besturingssysteem
e) de link of URL van oorsprong
f) gebruikte zoekmachine, inclusief gebruikte trefwoorden
g) Bewaartermijn
h) aantal bekeken pagina's
i) laatste geopende breedte voor het verlaten van de website 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

(2) De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van logbestanden is artikel 6, lid 1, zin f) DSGVO.

(3) Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om

a) om de website op de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.
b) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren
c) om de functionaliteit van onze informatietechnologie systemen en de technologie van onze website te waarborgen
d) de rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval te voorzien van de informatie die nodig is voor de rechtshandhaving

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologie systemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1, onder f), van de DSGVO.

(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan - in dit geval aan het einde van het gebruiksproces. In het geval van opslag van de gegevens in logfiles is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen verwijderd of geanonimiseerd, zodat een opdracht van de bellende klant niet meer mogelijk is.

(5) Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is verplicht voor de werking van de website en daarom is er geen mogelijkheid tot bezwaar.

4 Gebruik van cookies

(1) Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Hieronder vindt u een lijst met cookies met een beschrijving van de gebruikte cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, zodra u een website bezoekt, van een webserver naar uw browser worden gestuurd en lokaal op uw eindapparaat (PC, notebook, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen op uw computer en de gebruiker (d.w.z. ons) van bepaalde informatie voorzien. Cookies worden gebruikt om de website klantvriendelijker en veiliger te maken, met name om gebruik gerelateerde informatie te verzamelen, zoals de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina's en het gedrag van het gebruik van de pagina. Cookies veroorzaken geen schade aan de computer en bevatten geen virussen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks (Sog. Cookie-ID), die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

 (2) Cookies blijven opgeslagen, zelfs als de browser sessie wordt beëindigd en kunnen opnieuw worden opgeroepen wanneer de site opnieuw wordt bezocht. Cookies worden echter op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Als u niet wilt dat gegevens via cookies worden verzameld, kunt u uw browser via het menu onder "Instellingen" zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies of u kunt de instelling van cookies in het algemeen uitsluiten of de cookies individueel verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, de functionaliteit van deze website beperkt kan zijn. Wat de sessiecookies betreft, worden deze sowieso automatisch verwijderd na het verlaten van de website.

5 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd. Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 30 dagen bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen. Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens zoals titel, voornaam, achternaam is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

(2) De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien toestemming is gegeven, art. 6 lid 1 zin 1 letter a) DSGVO.

(3) De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in de loop van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Uw e-mailadres wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal na een periode van zeven dagen verwijderd.

(5) U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrieven te allen tijde annuleren en zo uw toestemming intrekken door te klikken op de link "Afmelden nieuwsbrief" in onze nieuwsbriefabonnee of door ons een e-mail te sturen naar info@sonnenpark.de of een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld. Hierdoor kunt u ook uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, intrekken.   

6 E-commerce

(1) Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, deze hebben wij nodig om uw bestelling te verwerken. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de contracten worden apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van de webshop:

- Naam
- Adres
- Namen en geboortedata van alle personen die met u meereizen
- Aankomst- en vertrekdatum
- geboekte kamer/service
- e-mailadres
- IP-adres
- Datum en tijd van de bestelling

De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als de overdracht noodzakelijk is voor de verwerking van het contract, of voor de facturering, of voor de inning van de betaling, of als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In dit verband geven we alleen de gegevens door die in elk geval nodig zijn. De ontvangers van de gegevens zijn

- Incassobedrijven, voor zover de betaling moet worden geïnd (openbaarmaking van naam, adres, bestelgegevens)".
- Kredietinformatiebureaus om de kredietwaardigheid te controleren (doorgeven van naam, adres, geboortedatum enz.). In dit geval wordt de informatie alleen doorgegeven als we vooruitbetalingen doen voor bestellingen (bijv. aankoop op rekening).
- De bank om de betaling te innen, indien de betaling via automatische incasso wordt gedaan.

(2 ) De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Met betrekking tot vrijwillige gegevens is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO.

(3) De verzamelde verplichte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker (met het oog op de verzending van de goederen en de bevestiging van de inhoud van de overeenkomst). Wij gebruiken de gegevens dan ook om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling te verwerken, de kredietwaardigheid te controleren of een schuld te innen, indien nodig, en ten behoeve van de technische administratie van de websites. De vrijwillige informatie wordt verstrekt om misbruik te voorkomen en, indien nodig, om strafbare feiten op te helderen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie.

(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Op grond van de commerciële en fiscale wetgeving zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar na uitvoering van het contract op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Indien er een voortdurende verplichting bestaat tussen ons en de gebruiker, slaan wij de gegevens op voor de gehele duur van het contract en voor tien jaar daarna (zie hierboven). Met betrekking tot vrijwillig verstrekte gegevens zullen wij de gegevens aan het einde van twee jaar na de uitvoering van het contract verwijderen, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen verder contract met de gebruiker wordt gesloten; in dit geval worden de gegevens aan het einde van twee jaar na de uitvoering van het laatste contract verwijderd.

(5) Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen dan mogelijk, tenzij contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering verhinderen.

Anders bent u vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens volledig te laten verwijderen uit de gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking. Op verzoek verstrekt de verantwoordelijke voor de verwerking u te allen tijde informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de wettelijke opslag verplichtingen. U kunt te allen tijde per e-mail of per post contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of met de functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig § 1 en verzoeken om de gegevens te verwijderen of te wijzigen.

 

7 Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

1. Integratie van YouTube-video's
(1) We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com. Deze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de "extended data protection mode", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende subpagina van onze website.

De volgende gegevens worden doorgegeven

- Apparaatspecifieke informatie, zoals de gebruikte hardware; de versie van het besturingssysteem; unieke apparaat-ID en informatie over het mobiele netwerk, inclusief uw telefoonnummer.
- Loggegevens in de vorm van serverlogs. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, details over hoe de services zijn gebruikt, zoals zoekopdrachten; IP-adres; hardware-instellingen; browsertype; browsertaal; datum en tijd van uw zoekopdracht; oorspronkelijke pagina; cookies die uw browser of Google-account op unieke wijze identificeren.
- Locatiegebonden informatie. Google kan informatie verzamelen over uw werkelijke locatie. Dit kan uw IP-adres zijn, uw draadloze toegangspunten of mobiele telefoonmasten.
- Meer informatie over de door Google, INC verzamelde gegevens vindt u onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Dit wordt gedaan ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account.

(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3) De integratie van de video's dient om de website meer beschrijvend te maken voor de gebruiker en om de positie van de website in de zoekmachine op Google te verhogen en om meer specifiek te verwijzen naar onze eigen video's. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met als doel het verstrekken van op behoeften gebaseerde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website.

(4) Als u niet wilt worden toegewezen met uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.
(5) U heeft een recht van bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
(6) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, zie het Privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2. Links naar externe websites
Deze website bevat links naar externe sites. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen inhoud. Wij hebben geen invloed op de inhoud van externe links en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor, in het bijzonder nemen wij de inhoud ervan niet over als de onze. Als u naar een externe site wordt doorverwezen, geldt de daar verstrekte verklaring inzake gegevensbescherming. Als u enige illegale activiteiten of inhoud op deze site opmerkt, bent u welkom om ons hierop te wijzen. In dit geval zullen we de inhoud controleren en dienovereenkomstig reageren (notice and take down procedure).

3. Afdekking van het kredietrisico
In geval van een kredietrisico (naam, adres, e-mailadres, gegevens van de onderneming en, indien van toepassing, contract- en debiteurengegevens) geven wij uw gegevens door aan IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, Duitsland, en, indien van toepassing, aan andere samenwerkende kredietagentschappen voor de beoordeling van de kredietwaardigheid en om te controleren of het opgegeven adres kan worden geleverd en voor de incasso verwerking. De rechtsgrondslag voor deze overdracht is artikel 6 I b DSGVO en artikel 6 I f DSGVO. Doorgifte op basis van artikel 6 I f DSGVO is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming te vrijwaren en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen.
Gedetailleerde informatie over onze contractpartner, de IHD, in de zin van Art 14 DSGVO, d.w.z. het zakelijke doel, het doel van de gegevensopslag aldaar, de wettelijke basis, de ontvangers van de gegevens van de IHD, het recht op zelfbeschikking en het recht op verwijdering en correctie, alsmede op profilering, vindt u op www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html.

De informatie over hun contractuele partners in de sector van de kredietagentschappen is te vinden op: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner

4.   Weitere Dienstleister
Lijst van de in opdracht gegeven diensten (omvang, type, doel van de verzameling, verwerking, gebruik van de gegevens, type gegevens, cirkel van de betrokkenen)

 

Omvang, type, doel van de verzameling, verwerking, gebruik van gegevens

Levering van reclamebanners op websites van geselecteerde uitgevers voor weergave aan bezoekers van de site die tot de doelgroep behoren (targeting). De bezoekers van de pagina worden geïdentificeerd door middel van een cookie-ID en toegewezen aan de betreffende doelgroep met behulp van de voor dit doel opgeslagen gebruikersinformatie, indien van toepassing. Dit bepaalt hoe vaak een specifieke reclamebanner wordt getoond aan een specifieke paginaganger (Frequency Capping). / Levering van reclame banners op websites van geselecteerde uitgevers voor vertoning aan bezoekers van de site die eerder een website van de klant hebben bezocht (retargeting).

Gegevenstypes

Cookie-ID evenals verdere gebruikersinformatie (indien bekend of geldig te schatten, bijv. leeftijd, geslacht, etc.), locatiegegevens, postcode, beroep, hobby's, interesses, informatie over surfgedrag (bijv. gebruik van sociale media, apps of websites, etc.). / Frequency Capping (frequentie waarmee een specifieke reclamebanner aan de bezoeker van de site wordt getoond) / informatie over het gebruik van de websites van de klant.

Kring van betrokken personen

Bezoekers van de websites van de uitgever / Bezoekers van de websites van de klant (retargeting)

 
Lijst van onderaannemers met inbegrip van de verwerkingslocaties 
 

Onderaannemers
(inclusief rechtsvorm)

Standoort

Soort diensten

AdForm Germany GmbH

Frankfurt (DE)

Digitale Media & Reclametechniek (AdServer, DMP, DSP)

Facebook Ireland Ltd.

Dublin (IE)

Digitale Media & Reclametechniek

ad agencyservcies GmbH

Düsseldorf (DE)

Exploitatie en onderhoud van interne servers, klanten en netwerk

Amazon EU S.à r.l.

Frankfurt (DE), Paris (FR), London (UK), Dublin (IE)

Opslag, rekenkracht (server, cloudopslag)

Microsoft Inc. 

Amsterdam (NL), Dublin (IE)

Levering van Office-programma's en -diensten, e-mail (Exchange/Outlook) en cloud-opslag (One Drive); (e-mail, sharepoint, cloud-opslag)

Proofpoint Inc. 

Frankfurt (DE), Amsterdam (NL)

SaaS op het gebied van e-mailbeveiliging, archivering en opslag (file sharing platform)

De volgende opt-out links zijn beschikbaar:

Adformulieren: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/
Facebook: http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php

 

8 Contact / Aanvraag / Catalogus formulier en e-mail contactpersoon

(1) Op onze website staan contactformulieren die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als u deze optie gebruikt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze zijn met alle formulieren op het moment van verzending van de volgende gegevens:

- IP-adres van de gebruiker
- Datum en tijdstip van registratie

Meer informatie vindt u in het contactformulier:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Verdere details zijn te vinden in het aanvraagformulier:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Aankomst-/vertrekdatum
- Aantal volwassenen, aantal en leeftijd van de kinderen 

Meer details zijn te vinden in het catalogus formulier:
- Voornaam
- Achternaam
- Adres

Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1S. 1 lit. b) DSGVO.

(3) De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. Uiteraard zullen wij de gegevens uit uw e-mail aanvragen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Als u per e-mail contact met ons opneemt, is het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens ook gebaseerd op het antwoord. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologie systemen te waarborgen.

(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie eindelijk is opgehelderd.  De persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

(5) U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Met betrekking tot de herroeping van de toestemming / het bezwaar tegen de opslag vragen wij u om contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon of de gegevensbeschermings functionaris volgens § 1 via e-mail of per post. Alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

9 Webanalyse door Google Analytics (met pseudonimisering)

(1) Wij gebruiken op onze website de service van Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software stelt een cookie in op uw computer (voor cookies zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

a) Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
b) de geraadpleegde webpagina
c) Ingang pagina's, uitgangs pagina's,
d) De lengte van de tijd die op de website wordt doorgebracht en het sluit percentage
e) de frequentie van de toegang tot de website
f) land en regionale herkomst, taal, browser, besturingssysteem, schermresolutie, gebruik van Flash of Java
g) gebruikte zoekmachines en trefwoorden

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". De software is zo ingesteld dat IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar alleen in verkorte vorm. Op deze manier is het niet meer mogelijk om het verkorte IP-adres aan de oproepende computer toe te wijzen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt echter niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3) In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website activiteiten samen te stellen. Door het evalueren van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname. In ons geval is dat na 48 maanden.

(5) De gebruikte cookies worden op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Indien u niet akkoord gaat met het verzamelen en evalueren van de gebruiksgegevens, kunt u dit voorkomen door uw browser software hierop aan te passen, door het gebruik van cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. In dit geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link

De huidige link is: "http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de."

(6) Derde partij leverancier is Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruikersvoorwaarden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html, het overzicht van het privacybeleid op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het privacybeleid op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10 Gebruik van Google-weblettertypen

(1) Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in uw browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser verzoeken naar de server van Google. De volgende gegevens worden geregistreerd door Google:

a.    IP-adres
b.    Browser Informatie (naam, versie)
c.    Website
d.    Besturingssysteem van de gebruiker
e.    Schermresolutie van de gebruiker
f.     Taalinstellingen van de browser of het besturingssysteem van de gebruiker
g.    Lettertype bestand

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3) Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) met als doel het verstrekken van op behoeften gebaseerde reclame en om u te informeren over uw activiteiten op onze website.

(4) U hebt een recht van bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen van de aanbieder inzake gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

11 Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie,
2. Recht op correctie
3. Het recht om de verwerking te beperken,
4. Recht op annulering
5. Recht op informatie
6. Recht op gegevens overdragen
7. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
8. Recht op herroeping van de toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
9. Recht om een geautomatiseerd besluit niet toe te passen
10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

 

1. Recht op informatie
(1) U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u te allen tijde kosteloos informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking over de over u opgeslagen persoonsgegevens en over de volgende informatie:
a) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
b) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
d) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien het niet mogelijk is specifieke details te geven, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
e) het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht om de verwerking te laten beperken door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
f) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
g) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DPA en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

(2) U heeft het recht om informatie te vragen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de DSGVO in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie
U heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld de rectificatie en/of integratie te verkrijgen indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

3. het recht om de verwerking te beperken
(1) U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onverwijld te beperken onder de volgende voorwaarden:
a) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
b) indien de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
c) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
d) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA en het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

 (2.) Indien de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de beperking op de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

 4. Recht op schrapping
(1.) U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
a) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
b) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO.
d) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
e) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
f) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DPA.
(2) Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de DPA, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen heeft verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.
(3) Het recht van doorhaling is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is.
a) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen
b) Een wettelijke verplichting na te komen op grond van het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen of bij de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
c) Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DPA;
d) Voor archief-, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden, of
e) Het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen 

5. Recht op informatie
Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie/wisseling/beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers

6. Recht op gegevensoverdracht
(1) U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten meedelen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, op voorwaarde dat:

a) De verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, en
b) De verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.
(2.) Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
(3.) Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
(4.) Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde een beroep doen op de voor de verwerking verantwoordelijke. 

7. Recht van bezwaar
(1) U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f van de FADP wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.
(2) De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
(3) Wanneer uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing worden verwerkt, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met deze direct marketing. Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.
(4) Onverminderd Richtlijn 2002/58/EG kunt u uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.
(5) Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. 

8. Recht op herroeping van de toestemming voor gegevensbescherming
U heeft te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken. Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping. U kunt contact opnemen met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
(1) U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die ten aanzien van u rechtsgevolgen heeft of u op een vergelijkbare manier in aanzienlijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit;
a) Noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon;
b) Is toegestaan door het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en dat recht voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of
c) Met uw uitdrukkelijke toestemming.
(2) Dergelijke besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de DPA, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.
(3) Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
(4) Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde de voor de verwerking verantwoordelijke raadplegen.

10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens artikel 78 DSGVO. 

12 Wijzigingen van de gegevensbeschermingsrichtlijn

Wij behouden ons het recht voor om onze privacy praktijken en dit beleid aan te passen aan veranderingen in de relevante wet- en regelgeving, al naar gelang het geval, of om beter aan uw behoeften tegemoet te komen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen hier worden geplaatst. Let hierbij op de huidige versiedatum van het Privacybeleid.

Privacybeleid voor sociale netwerken

 

Privacybeleid sociale netwerken

We onderhouden online aanwezigheid op verschillende sociale netwerken en platforms. Hieronder willen wij u informeren over de gegevens die door hen en door ons worden verzameld, over hun doeleinden, de rechtsgrond, de ontvangers en uw rechten.

§ 1 Verantwoordelijke personen en functionarissen voor gegevensbescherming

Gezamenlijk verantwoordelijke personen in de zin van artikel 26 van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming voor onze sociale platforms zijn

Sonnenpark Hotel GmbH & Co. KG
Sonnenweg 4a
34508 Willingen
05632/4080
info@sonnenpark.de
www.sonnenpark.de
De functionaris voor gegevensbescherming is Dieter Grohmann, 0831/5124-7030, info@akwiso.de. alsmede de hieronder genoemde bedrijven voor het betreffende netwerk
a) Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De regelgevende instantie is de Commissie voor gegevensbescherming, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.facebook.com/policy.php.
b) Instagram: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De regelgevende instantie is de Commissie voor Gegevensbescherming, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois; voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u terecht op http://instagram.com/about/legal/privacy/.
c) Pinterest: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IRELAND; de Commissie voor gegevensbescherming, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

§ 2 Door ons verzamelde gegevens in het algemeen

2.1 Facebook / Instagram

(1) Wij maken zelf gebruik van de respectievelijke statistische evaluaties die het sociale netwerk ons ter beschikking stelt. We zijn momenteel niet in staat om dit uit te schakelen of aan te passen. We verzamelen de volgende gegevens als resultaat:
a) Demografische gegevens (geslacht, leeftijd, land, woonplaats, taal): Deze gegevens worden door ons verzameld in het kader van onze betaalde promoties, in het kader van geadverteerde evenementen en in het kader van de statische analyse van onze fans, abonnees en bereikte personen.
b) Statistische gegevens over het aantal abonnees, reacties op onze berichten, het bereik van onze berichten, fans (mensen die onze site leuk vinden), toegangstijden (dagen, tijden), paginaweergaves, acties op de site (opmerkingen, subacties, klikken, negatieve feedback), de prestaties van onze berichten en verschillende soorten berichten (foto, video, etc.), evenementen (verkochte kaartjes, bereikte mensen, interacties), entertainment en eventuele verhalen die zijn gepost.
We ontvangen de evaluaties anoniem.
De wettelijke basis voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, zodat wij onze geïnteresseerden op een persoonlijke manier kunnen voorzien van interessante evenementen, informatie etc. en zodat wij weten welke maatregelen voor ons de moeite waard zijn. Dit stelt ons in staat om onze inhoud te optimaliseren. Omdat deze evaluaties anoniem door ons worden uitgevoerd en alleen door het sociale netwerk op persoonlijke basis kunnen worden gebruikt (in het kader van de gebruiksvoorwaarden), zijn wij van mening dat de belangen van onze fans, abonnees, enz. worden beschermd.

(2) Verder verzamelen we gegevens in het kader van onze fans (Like) of de personen die iets hebben becommentarieerd of gedeeld. Hiervoor leren we de naam (indien van toepassing, de gebruikersnaam van het account), de profielfoto en, op zijn beurt, de informatie die door de personen in het openbaar wordt verstrekt. Door de opmerkingen leren we ook iets over de mening of de persoon zelf.
De wettelijke basis voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Abonnees, fans, bijdragers en commentatoren geven hun toestemming voor de inzameling door de gebruiksvoorwaarden van het betreffende sociale netwerk en de daarop gebaseerde bijdragen te accepteren (like-mijn-klikken, share-klikken, commentaar).

(3) U kunt ons ook nieuws sturen via het sociale netwerk. In dit geval worden de persoonlijke gegevens die met het bericht worden verzonden (naam/gebruikersnaam; profielfoto) opgeslagen. In dit geval gaat u ermee akkoord dat wij ook via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een bericht worden verzonden, is artikel 6, lid 1, p.1, onder f), van de DSGVO. Het legitieme belang ligt in de behandeling van uw verzoek. Indien het bericht/contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) DSGVO.

(4) De statistische en demografische gegevens volgens paragraaf (1) en de berichten volgens paragraaf (3) worden door ons verzameld en verwerkt. Daarnaast worden deze gegevens verwerkt door het sociale netwerk en de bijbehorende partners/bedrijven etc. (zie hiervoor § 4). De gegevens volgens paragraaf (2) kunnen niet alleen door ons en het sociale netwerk en de bijbehorende partners/bedrijven worden bekeken, maar ook door alle abonnees, fans, bijdragers, commentatoren en andere personen die op onze site klikken of op pagina's van onze abonnees, fans, bijdragers en commentatoren surfen.

(5) Onze fanpagina op Facebook zal u ook doorverwijzen naar onze website waar u aankopen kunt doen. Voor de gegevens die daar worden verzameld en verwerkt, verwijzen wij u naar ons privacybeleid op www.sonnenpark.de. Facebook zelf ontvangt alleen de informatie dat er een forwarding heeft plaatsgevonden. We zullen geen gegevens over de aankoop doorsturen naar Facebook.
De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens door ons met betrekking tot de Facebook Shop is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b) DSGVO, voor zover het gaat om contractuele onderhandelingen of het sluiten van een overeenkomst.

(6) We plaatsen regelmatig evenementen. Als u onze fanpagina heeft gelikt, kunnen we u uitnodigen voor evenementen. U kunt als gebruiker ook linken, delen en commentaar geven op evenementen, er aan deelnemen of er interesse in hebben. De informatie kan worden verkregen bij de gastheer van het evenement, d.w.z. bij ons, en
a) in het kader van openbare evenementen door alle personen op en buiten Facebook
b) in het kader van privé-evenementen door alle uitgenodigde personen te zien.
De wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a) DSGVO en Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f) DSGVO, voor zover het de mededeling van deelname of interesse in een evenement aan ons betreft, omdat dit ons in staat stelt het evenement beter te plannen of de interesse in het onderwerp van het evenement enz. te evalueren om onze evenement marketing in de toekomst te oriënteren. Dat is ook ons legitieme belang.

(7) Als we aanbiedingen of kortingen hebben geplaatst, kunnen zowel Facebook als wij informatie verzamelen over de persoon die de aanbieding of korting heeft opgeslagen als interessant. U ontvangt dan een bericht van Facebook voordat het aanbod vervalt. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO.

(8) Informatie over onze vacatures:
a) We publiceren vacatures op onze fanpagina. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail of via de website www.mycrew-sonnenpark.de. Als u zich aanmeldt via de website www.mycrew-sonnenpark.de, verwijzen wij naar de daar genoemde verklaring inzake gegevensbescherming.
b) Als u solliciteert naar een baan bij ons, verwerken we de informatie die we tijdens de sollicitatieprocedure van u ontvangen, d.w.z. informatie van de

- Begeleidende brief
- Curriculum vitae
- Foto
- Certificaten
- Correspondentie

Als u zich via e-mail aanmeldt, zullen wij bovendien de volgende zaken in behandeling nemen

- E-mailadres
- Indien nodig wordt aanvullende informatie, die via e-mail wordt verzonden, verstrekt.

Wij doen geen onderzoek naar u op het internet (zogenaamde achtergrond controles).

c) Als u ons een foto van uzelf toestuurt, kunnen we daar mogelijk informatie over uw ras of etnische afkomst aan ontlenen. We willen erop wijzen dat we de foto's niet expliciet laten onderzoeken met betrekking tot dergelijke informatie, biometrische gegevens of gezondheidsgegevens, maar dat er soms alleen aanwijzingen kunnen worden verkregen door naar de foto te kijken.
d) Uw gegevens worden in eerste instantie uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de aanvraagprocedure. Als uw sollicitatie succesvol is, worden de gegevens onderdeel van het personeelsdossier en kunnen ze worden gebruikt om de arbeidsrelatie uit te voeren en te beëindigen. Indien wij u op dit moment geen dienstverband kunnen aanbieden, zullen wij uw gegevens verwerken om ons te verdedigen tegen mogelijke juridische claims, met name vanwege een vermeend nadeel in de sollicitatieprocedure. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is dus art. 6 lid 1 sub b) DSGVO, voor zover de gegevensverwerking dient om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding en voor zover de gegevens vervolgens in de arbeidsverhouding worden opgenomen. Indien de opslag dient om vorderingen veilig te stellen, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO de rechtsgrondslag. Een legitiem belang is hier de ontvangst van bewijsdocumenten voor eventuele verdediging. Wij verwerken informatie en documenten die niet nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden op basis van uw impliciete toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a) DSGVO, die u ons heeft gegeven door ons te sturen.

 (9) De statistische gegevens overeenkomstig lid 1 worden na 7 dagen (acties op de site, bekeken pagina's) of na 2 maanden gewist. De overige gegevens in overeenstemming met paragraaf (2) zullen onherroepelijk worden verwijderd wanneer onze site wordt verwijderd of tijdelijk worden verwijderd wanneer deze wordt gedeactiveerd. De gegevens uit het bericht volgens paragraaf (3) zullen worden verwijderd wanneer het betreffende gesprek is beëindigd. Als het gesprek echter gericht is op het sluiten van een contract, worden de gegevens na de wettelijke bewaartermijnen gewist; deze zijn meestal 10 jaar.

Wij bewaren de gegevens die nodig zijn voor de succesvolle aanvraag en voor de arbeidsrelatie tot het einde van de arbeidsrelatie en tot 3 jaar daarna. Wij zullen de gegevens met betrekking tot een aanvraag waarvoor wij hebben moeten besluiten deze af te wijzen, gedurende een periode van 6 maanden na verzending van de afwijzing blijven verwerken om onze legitieme belangen te beschermen. Als er in de loop van een proces een beroep op ons wordt gedaan, slaan we de gegevens op totdat het proces is voltooid. Dit geldt ook voor vrijwillig ontvangen gegevens.

(10) Zoals reeds gecommuniceerd, worden momenteel statistische gegevens verzameld zonder enige mogelijkheid tot deselectie door ons. Om deze reden kunnen wij om technische redenen niet voldoen aan uw recht van bezwaar. Wij vragen u daarom om direct contact op te nemen met het sociale netwerk op de in § 1 genoemde adressen. Er is een mogelijkheid om de berichten in te trekken volgens paragraaf (3), tenzij het bericht dient voor de voorbereiding of uitvoering van een contract. Houd er rekening mee dat het verzoek in dit geval niet in behandeling kan worden genomen. U kunt ook uw verbindingen met ons verwijderen door de Like-Buttons weer te deactiveren. Indien wij een herroeping ontvangen en wij de mogelijkheid hebben om uw gegevens te verwijderen (bijv. commentaar op ons prikbord, aanvraagdocumenten etc.), zullen wij de nodige stappen ondernemen om dit te doen. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot een eventuele herroeping.

2.2 Pinterest

(1) Wij maken zelf gebruik van de respectievelijke statistische evaluaties die het sociale netwerk ons ter beschikking stelt. We zijn momenteel niet in staat om dit uit te schakelen of aan te passen. We verzamelen de volgende gegevens als resultaat:

- Aantal afdrukken, elk met betrekking tot de pinnen en het profiel
- Aantal kijkers, elk gerelateerd aan pinnen en het profiel
- Aantal herinnerde pinnen
- aantal klikken
- Met betrekking tot mijn doelgroep: informatie over land, gebied, taal, geslacht, interesses, merken

We ontvangen de evaluaties in elk geval anoniem. De wettelijke basis voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, zodat we weten welke pinnen van onze kant de moeite waard zijn. Dit stelt ons in staat om onze inhoud te optimaliseren. Omdat deze evaluaties anoniem door ons worden uitgevoerd en alleen door het sociale netwerk op een gepersonaliseerde manier kunnen worden gebruikt (in het kader van de gebruiksvoorwaarden), zijn wij van mening dat de belangen van onze gebruikers worden beschermd.

(2) Bovendien verzamelen we gegevens van mensen die ons profiel becommentariëren, delen of volgen. Hiervoor leren we de naam (of gebruikersnaam) kennen en hebben we toegang tot het profiel van de persoon met alle bijbehorende gegevens. Door de opmerkingen leren we ook iets over de mening of de persoon zelf. De wettelijke basis voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. De toestemming voor de inzameling wordt gegeven door de volgers, de medewerkers en de commentatoren door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden van het respectievelijke sociale netwerk en de bijdragen op basis daarvan.

(3) Bovendien kunt u ons berichten sturen via het sociale netwerk. In dit geval worden de persoonlijke gegevens (naam/gebruikersnaam) die met het bericht worden verzonden, opgeslagen. In dit geval gaat u ermee akkoord dat wij ook via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een bericht worden verzonden, is artikel 6, lid 1, p.1, onder f), van de DSGVO. Het legitieme belang ligt in de behandeling van uw verzoek. Indien het bericht/contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) DSGVO.

(4) Indien wij samen met gebruikers een geheim prikbord beheren, worden de activiteiten van alle gebruikers die betrokken zijn bij dit geheime prikbord door ons verwerkt. De wettelijke basis voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. De toestemming voor de inzameling wordt gegeven door de volgelingen, de bijdrage verdelers en de commentatoren door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden van het respectievelijke sociale netwerk en de bijdragen op basis daarvan.

(5) De statistische gegevens volgens paragraaf (1), (4) en het nieuws volgens paragraaf (3) worden door ons verzameld en verwerkt. Daarnaast worden deze gegevens verwerkt door het sociale netwerk en de aangesloten partners/bedrijven etc. (zie hiervoor § 4). De gegevens volgens paragraaf (2) kunnen niet alleen door ons en het sociale netwerk en de aangesloten partners/bedrijven worden ingezien, maar ook door alle volgers, donateurs, commentatoren en andere personen die op onze site klikken of op de pagina's van onze volgers, donateurs en commentatoren surfen.

(6) De statistische gegevens overeenkomstig lid 1 worden na 30 dagen geschrapt. De gegevens volgens paragraaf (2), (4) worden verwijderd wanneer de pin wordt verwijderd. De gegevens uit het bericht volgens paragraaf (3) worden gewist wanneer het betreffende gesprek is beëindigd. Als het gesprek echter gericht is op het sluiten van een contract, worden de gegevens na de wettelijke bewaartermijnen gewist; deze zijn meestal 10 jaar.

(7) Zoals reeds gecommuniceerd, worden de statistische gegevens verzameld zonder enige mogelijkheid tot deselectie door ons op dit moment. Om deze reden kunnen wij om technische redenen niet voldoen aan uw recht van bezwaar. Wij vragen u daarom om direct contact op te nemen met het sociale netwerk op de in § 1 genoemde adressen. Er is een mogelijkheid om de berichten in te trekken volgens paragraaf (3), tenzij het bericht dient voor de voorbereiding of uitvoering van een contract. Houd er rekening mee dat het verzoek in dit geval niet in behandeling kan worden genomen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming tot een eventuele herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping.

§ 3 Rechten van de betrokkene ten opzichte van ons

(1) In het volgende willen wij u op uw rechten wijzen. Houd er rekening mee dat wij helaas slechts beperkte informatie kunnen verstrekken, omdat de gegevens die door het sociale netwerk worden verzameld, door ons in anonieme vorm worden ontvangen, d.w.z. dat wij alleen anonieme gegevens in deze zin verzamelen. Daarom kunnen we een verzoek niet aan een persoon toewijzen. Het sociale netwerk heeft echter nog geen implementatie maatregelen genomen, zodat wij u op dit moment alleen kunnen adviseren om de volgende rechten tegen het sociale netwerk te doen gelden. Facebook Ireland Ltd. heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de Insights-gegevens volgens § 2 lid 1 op zich genomen en heeft zich verzekerd van alle verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de gegevens, in het bijzonder de rechten van de betrokken personen, na te komen. Wij kunnen echter wel uw identiteit toewijzen en uw rechten garanderen voor zover wij uw gegevens direct verzamelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag, likes etc.

(2) U heeft te allen tijde het recht om informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens op te vragen (art. 15 DSGVO). Dit geldt ook voor de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van de opslag. Daarnaast heeft u het recht om correctie te eisen onder de voorwaarden van Art. 16 DSGVO en/of schrapping onder de voorwaarden van Art. 17 DS-GVO en/of beperking van de verwerking onder de voorwaarden van Art. 18 DSGVO. Bovendien kunt u te allen tijde de gegevensoverdracht aanvragen onder de voorwaarden van Art. 20 DSGVO. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de DSGVO.

(3) In het geval van verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van taken in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, zin 1, letter e DSGVO) of voor de uitvoering van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, letter f DSGVO), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In geval van bezwaar moet elke verdere verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden achterwege blijven, tenzij;

a) Er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
b) De verwerking is noodzakelijk voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

(4) Alle verzoeken om informatie, verzoeken om openbaarmaking, herroepingen of bezwaren tegen gegevensverwerking dienen per e-mail te worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming op het onder nr. 1, lid 2, vermelde adres of aan het onder nr. 1, lid 1, vermelde adres. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit over kwesties op het gebied van gegevensbescherming. De autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, www.datenschutz-hessen.de.

(5) Met betrekking tot Facebook zullen wij uw verzoek met de naam en het e-mailadres van de verzoekende persoon doorsturen naar Facebook Ireland Ltd., die ons zal helpen bij het beantwoorden of uitvoeren van het verzoek.

§ 4 Verwerking van gegevens door het sociale netwerk

(1) Het sociale netwerk verzamelt verschillende informatie van u, die we hieronder niet kunnen presenteren. Wij verwijzen daarom naar de gegevens en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld, evenals naar de ontvangers van deze gegevens, naar de verklaring inzake gegevensbescherming van het betreffende netwerk.

a) Facebook: Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op; https://www.facebook.com/policy.php.
b) Instagram: Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op; http://instagram.com/about/legal/privacy/.
c) Pinterest: Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

(2) De sociale netwerken noemen artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), van de DSGVO als rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens. Voor meer details zie;

a) Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases.Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...).
b) Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases; de aanbieder Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...).
c) Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy; Pinterest is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...)

(3) De gegevens worden ook doorgegeven aan partners en bedrijven in derde landen.

(4) De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen totdat het account wordt verwijderd of indien nodig om de sociale netwerkdiensten te leveren, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Echter, alleen de inhoud die de gebruiker zelf heeft gepost en gemaakt wordt verwijderd, maar niet de inhoud die anderen via de gebruiker aanleveren. Indien de gegevens het voorwerp uitmaken van een onderzoek of een wettelijke verplichting, een officieel onderzoek, enz. kunnen de gegevens voor een langere periode worden bewaard, maar ten hoogste tot de voltooiing ervan. Om misbruik te voorkomen, slaat het sociale netwerk ook informatie op over accounts die zijn gedeactiveerd vanwege schendingen van de gebruiksvoorwaarden voor ten minste 1 jaar.

Indien de gegevens dienen voor de uitvoering van een contract, worden de gegevens opgeslagen volgens de wettelijke voorschriften (minstens 10 jaar) als gevolg van fiscale, commerciële of andere opslag verplichtingen. Gegevens van adres uploads van gebruikers, die worden gebruikt voor een uitnodiging aan niet-gebruikers, worden gewist zodra de niet-gebruiker de uitnodiging afwijst

(5) In de sociale netwerken kunt u uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens intrekken of tegenspreken door de juiste instellingen te maken. Voor dit doel verwijzen wij u echter naar de desbetreffende aanbieders:

a) Facebook: Instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen op https://www.facebook.com/settings?tap=ads.
b) Instagram: Instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen op https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390....
c) Pinterest: Instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen op https://www.pinterest.com/settings/.

§ 5 Rechten van de betrokkene ten opzichte van het sociale netwerk

(1) U heeft te allen tijde het recht om informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens op te vragen (art. 15 DS-GVO). Dit geldt ook voor de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt en het doel van de opslag. Daarnaast heeft u het recht om correctie te eisen onder de voorwaarden van Art. 16 DS-GVO en/of schrapping onder de voorwaarden van Art. 17 DS-GVO en/of beperking van de verwerking onder de voorwaarden van Art. 18 DS-GVO. Bovendien kunt u te allen tijde de gegevensoverdracht aanvragen onder de voorwaarden van Art. 20 DS-GVO. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de DS-GVO.

(2) In het geval van verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van taken in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, zin 1, letter e DS-GVO) of voor de uitvoering van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, letter f DS-GVO), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In geval van bezwaar moet elke verdere verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden achterwege blijven, tenzij

a) Er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
b) De verwerking is noodzakelijk voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

(3) Alle verzoeken om informatie, verzoeken om openbaarmaking, herroepingen of bezwaren tegen gegevensverwerking moeten per e-mail naar de onder § 1 genoemde adressen worden gestuurd. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit over kwesties op het gebied van gegevensbescherming. Deze worden - voor zover bekend - ook genoemd onder § 1.

§ 6 Wijzigingen in de richtlijn gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze privacy praktijken en dit beleid aan te passen aan veranderingen in de relevante wet- en regelgeving, al naar gelang het geval, of om beter aan uw behoeften tegemoet te komen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen hier worden geplaatst. Let op de huidige versiedatum van het Privacybeleid.

 

Algemene voorwaarden van het hotel

Algemene voorwaarden (vanaf 10.05.2010)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers of vakantieappartementen voor accommodatie, alsmede op alle andere diensten en leveringen die door het hotel voor de klant worden verricht 

2. Voor het onderverhuren of herverhuren van de verstrekte kamers en het gebruik ervan voor andere logiesdoeleinden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist.

3. De voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien deze vooraf zijn overeengekomen. Algemene opmerking de All-Inclusive Familyclub "Sonnenpark" is een vakantie appartementencomplex met hotelservices. In maart 2005 werd het "Sonnenpark" bekroond met 4 sterren (Eerste Klasse) volgens de richtlijnen van de "Duitse Hotelclassificatie". Vanwege de grootte van de vakantiewoningen is een dagelijkse schoonmaak niet verplicht. Dagelijkse schoonmaak of tussentijdse schoonmaak is te allen tijde mogelijk tegen een kleine vergoeding. Een eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen. Handdoeken kunnen op verzoek te allen tijde gratis worden gewisseld. De All-Inclusive Familyclub "Sonnenpark" wordt in de volgende tekst voor een beter begrip hotel genoemd.

Sluiting van het contract, partners, aansprakelijkheid; tijdsduur

1. Het contract wordt gesloten wanneer het hotel de aanvraag van de klant aanvaardt. Het hotel is vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen

2. De contractanten zijn het hotel en de klant. Indien een derde partij een bestelling heeft geplaatst voor rekening van de klant, is de klant samen met de klant als medeschuldenaar aansprakelijk tegenover het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatie contract, op voorwaarde dat het hotel over een overeenkomstige verklaring van de derde partij beschikt.

3. Het hotel is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. In gebieden die niet typisch zijn voor de dienstverlening, is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid van het hotel.

4. De verjaringstermijn voor alle vorderingen van de klant is 6 maanden.

5. Deze beperking van de aansprakelijkheid en de korte verjaringstermijn gelden ten gunste van het hotel, zelfs in geval van schending van de verplichtingen bij het aangaan van het contract en positieve contractbreuk.

Prestaties, Prijzen, Betaling, Verrekening

1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

2. De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van het hotel te betalen voor het ter beschikking stellen van de kamer en de door de klant gebruikte aanvullende diensten. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van het hotel aan derden die door de klant worden geïnitieerd.

3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Indien de periode tussen het sluiten en de uitvoering van het contract meer dan 4 maanden bedraagt en indien de prijs die het hotel in het algemeen voor dergelijke diensten in rekening brengt, stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs met een redelijk bedrag verhogen, maar niet met meer dan 10%.

4. De prijzen kunnen ook door het hotel worden gewijzigd als de klant vervolgens verzoekt om wijzigingen in het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de duur van het verblijf van de gasten, en het hotel akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

5. Hotel facturen zonder vervaldatum zijn zonder aftrek te betalen bij vertrek, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel heeft te alle tijde het recht om de opeisbare vorderingen te voldoen en onmiddellijke betaling te eisen. Bij betalingsachterstand heeft het hotel het recht om rente te berekenen tegen een percentage van 4% boven het huidige bankrente van de Deutsche Bundesbank. De klant behoudt zich het recht voor om lagere schade te bewijzen en het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

6. Het hotel heeft het recht om bij het afsluiten van het contract of daarna een redelijke aanbetaling of borg te eisen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. Het bedrag van het voorschot en de data van betaling kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract.

7. De klant kan een vordering van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een vordering van het hotel als de vordering onbetwist of juridisch bindend is.

8. Alle overnachtingsprijzen zijn exclusief de toeristenbelasting van Willingen die momenteel € 2,50 per persoon per nacht bedraagt, kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Als tegenprestatie ontvangt de klant de Kurkarte/Sauerland-Card met talrijke kortingen en gereduceerde entreeprijzen in en rond Willingen.

 

Annulering door de klant

1. De terugtrekking van de klant uit het met het hotel gesloten contract vereist de schriftelijke toestemming van het hotel. Als dit niet gebeurt, is de overeengekomen prijs volgens het contract verschuldigd, zelfs als de klant geen gebruik maakt van contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van vertraging in de uitvoering door het hotel of onmogelijkheid van uitvoering waarvoor het hotel verantwoordelijk is.

2. De klant kan zich tot 4 weken voor vertrek uit het contract terugtrekken zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij zijn herroepingsrecht niet op de overeengekomen datum schriftelijk aan het hotel uitoefent, tenzij er sprake is van vertraging in de uitvoering door het hotel of van een onmogelijkheid tot uitvoering waarvoor het hotel verantwoordelijk is.

3. In geval van niet door de klant gebruikte kamers zal het hotel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten verrekenen.

4. Het staat het hotel vrij om een forfaitaire vergoeding te betalen voor de geleden schade en deze door de klant te laten vergoeden. Rekening houdend met de mogelijkheid om te bewijzen dat de schade minder was, is de klant dan verplicht 60% te betalen voor volpension regelingen (all-inclusive). Gedeeltelijke annuleringen van boekingen zijn niet mogelijk.

5. Het hotel raadt aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, inclusief bescherming bij voortijdig vertrek (kan worden afgesloten bij een reisbureau, bank of online op www.familotel.de) Het eigen aanbod van het hotel "Non-commencement of travel protection package" kan bij de reservering worden geboekt. Kosten tot een reizenprijs van: 800 € (20 €) tot 1.600 € (30 €) boven 1.600 € (40 €). De bescherming treedt op als de reis niet binnen vier weken voor aanvang van de reis kan worden aangevat wegens een onverwachte ernstige ziekte (medisch test van arts vereist) of een ongeval van een van de geboekte personen of een naaste verwant. De eigen bijdrage bedraagt 20 %. De helft van de eigen bijdrage wordt bij de volgende reservering gecrediteerd. Indien de reis eerder dan vier weken voor aanvang van de reis wordt geannuleerd, worden alleen de kosten van het "Non-commencement of the Reiese Protection Package" in rekening gebracht. Het eigen aanbod "Non-commencement van het reisbeschermingspakket" geldt alleen als de reis niet is begonnen en is geen annuleringsverzekering is. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten bij elk reisbureau, elke bank of op www.familotel.de.

 

Annulering door het hotel

1. Indien het recht van de klant om zich terug te trekken uit het contract binnen een bepaalde termijn schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel van zijn kant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Tijdens deze periode, als er vragen zijn van andere klanten met betrekking tot de contractueel geboekte kamers, kan de klant geen afstand doet van zijn recht om zich terug te trekken uit het contract na navraag door het hotel.

2. Indien een overeengekomen voorschot niet wordt betaald, zelfs niet nadat een redelijke, door het hotel vastgestelde periode en met dreiging van annulering is verstreken, heeft het hotel eveneens het recht om het contract te ontbinden.

3. Bovendien heeft het hotel het recht het contract op buitengewone wijze te ontbinden om een objectief gerechtvaardigde reden, bijvoorbeeld indien - overmacht of andere omstandigheden buiten de wil van het hotel de uitvoering van het contract onmogelijk maken: kamers worden geboekt met misleidende of valse verklaringen van materiële feiten, bijvoorbeeld in de persoon van de klant of het doel; het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede werking, de veiligheid of de openbare reputatie van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit kan worden toegeschreven aan de controle of de organisatie van het hotel Indien er sprake is van een inbreuk op het toepassingsgebied van lid 2.

4. Het hotel moet de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de uitoefening van het herroepingsrecht.

5. In geval van gerechtvaardigde terugtrekking door het hotel heeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding.

 

Terbeschikkingstelling, overdracht en teruggave van kamers

1. De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers.

2. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen aanspraak op een eerdere voorziening.

3. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 10.00 uur 's ochtends worden verlaten en ter beschikking worden gesteld aan het hotel. Na die tijd kan het hotel 50% van de volledige kamerprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor het extra gebruik van de kamer tot 18.00 uur, en 100% vanaf 18.00 uur, rekening houdend met de mogelijkheid om te bewijzen dat de geleden schade minder groot is.

Aansprakelijkheid van het hotel

1. Het hotel is aansprakelijk voor de zorgvuldigheid van een verstandig zakenman. Deze aansprakelijkheid is niet kenmerkend voor de geleverde diensten, maar is beperkt tot gebreken in de prestaties, schade, gevolgschade of verstoringen veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van het hotel. In geval van storingen of defecten in de dienstverlening van het hotel, zal het hotel trachten deze te verhelpen zodra het hiervan op de hoogte is of bij de onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht alle redelijke inspanningen te leveren om de storing te verhelpen en eventuele schade te minimaliseren.

2. Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor de volgens de wettelijke bepalingen meegebrachte zaken, d.w.z. tot honderd maal de kamerprijs, doch maximaal € 3.000,00, en voor geld en kostbaarheden tot € 750,00. Geld en kostbaarheden mogen in de kamersafe worden opgeborgen. Het hotel raadt aan om van deze optie gebruik te maken. De aansprakelijkheidsclaims vervallen indien de klant het hotel niet onmiddellijk na kennisname van het verlies, de vernieling of de schade op de hoogte stelt (§ 703 BGB). Aansprakelijkheidsclaims vervallen ook als de klant de kamer of de balkondeur niet op slot houdt en kostbaarheden om deze reden gemakkelijk kunnen worden gestolen.

3. De onbeperkte aansprakelijkheid van het hotel wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

4. Indien de klant, zelfs tegen betaling, een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, vormt dit geen bewaarcontract. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen of hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor de plaatsvervangende hulpverleners van het hotel.

5. Het hotel voert de wek-opdrachten met de grootste zorg uit. Schadeclaims zijn uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet.

6. Berichten, post en goederen zendingen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel is verantwoordelijk voor de levering, de bewaring en - op verzoek en tegen betaling - de verzending ervan. Schadeclaims, met uitzondering van grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

 

Slotbepalingen

1. Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van aanvragen of deze voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

2. Plaats van uitvoering en betaling is de vestigingsplaats van het hotel.

3. De exclusieve plaats van jurisdictie - ook voor geschillen over cheques en wissels - is de maatschappelijke zetel van het hotel bij handelstransacties. Indien een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 lid 1 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van het hotel.

4. Het Duitse recht is van toepassing.

5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie:

"Wij zijn als bedrijf in principe bereid om deel te nemen aan de geschillenregeling conform de Wet op de Consumenten Geschillenbeslechting (VBSG). De Europese Commissie biedt hiervoor een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om contact op te nemen - Strasburger Str. 8 / 77694 Kehl / Duitsland / E-mail adres: mail@verbraucher-schlichter.de / Website: https://www.verbraucher-schlichter.de / Telefoon: +49 7851 79579 40 / Fax: +49 7851 79579 41 - voor de beslechting van hun geschillen".

 

 

360°
PANORAMA
KATALOG ANFORDERN